GSN International B.V.is  gevestigd te (3319 AL) Dordrecht  aan de Stevensweg 110a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam  onder dossier nummer 24446349.

GSN International B.V. is een moedermaatschappij welke met de volgende handelsnamen opereert, waar deze Algemene Voorwaarden van toepassing voor zijn te weten:

 • GEVELSCHADE NEDERLAND
 • GSN INTERNATIONAL B.V.
 • BRILLJANT!
 • BOUWGROEP NEDERLAND
 • FIX-IT-ALL
 • PANEELHERSTEL HOLLAND
 • BOUWSCHADELIJN.NL

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van GSN International B.V. gevestigd te Dordrecht hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst als en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of

opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

 1. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door GSN International B.V. van de hand gewezen
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GSN International B.V., voor de uitvoering waarvan door GSN International B.V., derden dienen te worden betrokken.
 3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of overeenkomsten van koop en verkoop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.
 3. Als enig beding van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zou zijn, strekt deze zich slechts uit tot dat betreffende onderdeel en laat zij de overeenkomst voor het overige in stand.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Als een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere tekeningen. Laatstgenoemde omschrijving/tekening dient tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
 3. Als de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle daarbij geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan de gebruiker te retourneren.
 4. De gebruiker heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de

wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

 1. A. Als tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen en dergelijke, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven, al dan niet ten gevolge van prijswijzigingen bij toeleveranciers van de gebruiker, en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

 

 

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Levering geschiedt niet Franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht en/of zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering c.q. verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 4. Het risico betreffende zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 5. Als het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs, en ook eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 8. De gebruiker is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit zal door de gebruiker schriftelijk worden bevestigd.

 

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Voor de uitvoering van werkzaamheden vormen de relevante Nederlandse normen van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) het algemene uitgangspunt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van werkzaamheden c.q. de levering te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Ter zake aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, geleden door de wederpartij.
 3. Indien de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden en/of als de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen genoemd in lid 5 van dit artikel, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten en schade aan de wederpartij in rekening te brengen voor een minimaal bedrag van € 300,- exclusief BTW.
 4. Wanneer tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze

onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de al door de gebruiker verrichte werkzaamheden.

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
 2. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden, te weten 07.00 – 15.00 tenzij anders vermeld, toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient/dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 3. als ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moet verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
 4. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 5. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is/zijn van overtollige materialen e.d.;
 6. de benodigde bouw- en steigervoorzieningen aanwezig zijn en voldoen aan de wettelijke

voorschriften;

 1. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.
 2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen,

gereedschappen en machines die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

 1. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt op verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De wederpartij staat de gebruiker toe naamduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen, alsmede het maken van foto’s van de werkzaamheden en de voortgang hiervan op het werkterrein en het gebruik hiervan voor reclamedoeleinden van gebruiker
 3. Het huren of inlenen van een hoogwerker/telescoop/steiger of andere verticale hulpmiddelen is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 4. Schafttijden zijn inclusief de door ons berekende aanneemsommen en/of gerekende uurtarieven. Deze mogen nimmer in mindering gebracht worden op onze verzonden facturen.

 

ARTIKEL 7: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

 1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 2. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
 3. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de

wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

Het eventueel door gebruiker. te verwerken materiaal, goederen en/of de door gebruiker. te verwerken gegevens dienen tijdig en Franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-Franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker een niet-Franco zending te weigeren.

 

ARTIKEL 8: VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij

overeengekomen altijd schriftelijk te worden bevestigd.

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
 2. in geval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
 3. in geval van onvoorzienbare kostenverhogingen of –verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
 4. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
 5. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen

uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Als het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

 

ARTIKEL 9: RECLAMES/RETOURZENDINGEN/KLACHTEN

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Als zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de werkbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 5 dagen na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken c.q. na de voltooiing van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, ook het bepaalde in lid 12 van artikel 10 in aanmerking genomen.
 4. Als bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten (waaronder glas en hout) kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, als deze onvolkomenheden verband houden met de aard en eigenschappen van de grondstoffen waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Als voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
 9. Als de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt -en of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

11           Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Gebruiker is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij  verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van gebruiker als bindend.

11.1       Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

11.2       Opdrachtgever zal alle door gebruiker voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door gebruiker. in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

11.3       Indien gebruiker een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te her leveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van gebruiker de ondeugdelijk bevonden goederen Franco aan haar retourneren.

11.4       Gebruiker aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

11.5       Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft gebruiker niet, met name zal gebruiker in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade,  die  mocht  ontstaan  door  niet,  niet  juiste  of  niet  tijdige uitvoering van de opdracht.

11.6       Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

11.7       Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

11.8        Op geleverde goederen is gebruiker nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan gebruiker verstrekte garantie, alle andere garantiebepalingen zal gebruiker in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging vermelden.

11.9       Gebruiker is nimmer gehouden garantie te verstrekken op reparatie aan goederen die door derden zijn geleverd en/of geplaatst, tenzij anders is overeengekomen.

11.10    Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door gebruiker geleverde goederen en/of diensten zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering. Schriftelijk binnen 5 dagen.

11.13     Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen.

11.14     De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door onjuist onderhoud,           onjuist gebruik, moedwillige nalatigheid, storm (= wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak, abnormale   milieuverontreinigingen,  welke   inhouden   doch   zich   niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën,               zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water, buitensporige temperaturen, welke niet  worden veroorzaakt door  het klimaat, gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

11.15     Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID, BEOORDELING EN GARANTIE

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor breuk, beschadiging, afwijkingen of schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
 4. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 5. Als de gebruiker in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert de gebruiker zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de producent of de leverancier van de materialen aan de gebruiker zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. De gebruiker is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.
 6. Gebruiker verplicht zich  de  haar  opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de wederpartij beoogde doel.
 7. De gebruiker is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen in kleuren, kleursamenstellingen en materialen.
 8. Uitvoering en beoordeling van de werkzaamheden van de gebruiker, gebeuren altijd onder de volgende specifieke voorwaarden:

8.1          Gebruiker herstelt (gevel)schades volgens het spotrepair principe. Dit gebeurt onder verschillende weersomstandigheden waarbij luchtvochtigheid, wind, zon (warmte) invloed hebben. Bij reparatie op basis van spotrepair is er een aanwezige kans dat de schade zichtbaar blijft, uiteraard wordt getracht het uiterste resultaat te behalen. Daarnaast moeten de onderstaande richtlijnen (waar staan deze richtlijnen?) voor het beoordelen van de schade gehanteerd worden wat is bepaald aan de hand van de VMRG richtlijnen. Voor buiten geldt: Beoordeling vanaf maaiveld binnen een ooghoek van 45° (horizontaal/verticaal) en op een afstand van ten minste 5 meter voor het oppervlak van de gevel. In alle gevallen vindt beoordeling plaats met het ongewapend oog en bij diffuus daglicht. In het onderstaande voorbeeld is schematisch weergegeven hoe de beoordeling van gevelbekleding plaats moet vinden: Ik zie geen voorbeeld?

8.2          De voorwaarden voor het polijsten van glas zijn specifiek. De ramen worden gepolijst volgens de voor vlakglas geldende NEN-Norm 3264. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van regie, te weten minimale afname van 3 manuren. Gebruiker kan nimmer voor de kosten c.q. de gevolgen van het mislukken (ruit springen/breken) van de reparatie dan wel uitgevoerde werkzaamheden verantwoordelijk worden gesteld. Gebruiker heeft het recht de aangevangen werkzaamheden te beëindigen zodra en indien blijkt dat uitvoering van de werkzaamheden niet zal kunnen leiden tot reparatie van de schade c.q. het gebrek. Omstandigheden buiten de wil en/of het toedoen van gebruiker zoals bijvoorbeeld temperatuurwerking, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer in volle omvang van gebruiker kan worden gevergd, geven gebruiker het recht de overeenkomst, geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting of schadevergoeding.

 1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor mechanische, dan wel thermische glasbreuk. Met name aanvaardt de gebruiker geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door condensvorming, barometrische invloeden, beplakken of beschilderen van de ruit en/of te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door thermische en/of chemische invloeden.
 3. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 4. B. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 5. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 6. In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID, BEOORDELING EN GARANTIE (Vervolg)

 1. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en

vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

 1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of onduidelijke instructies en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
 2. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld of onduidelijk is geweest.
 3. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 4. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker.

 

ARTIKEL 11: BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden, ook als conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Als een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 3. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
 4. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
 5. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 6. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering,

aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

 1. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 2. Als de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt al vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. A. Als de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens als de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 6. De factuurdatum is de daadwerkelijke datum waarop er gefactureerd is door gebruiker, m.a.w. indien er voor de wederpartij uitvoerdersbonnen/opdrachtbonnen etc. benodigd zijn en zijn deze om wat voor reden dan ook nog niet aangeleverd door wederpartij blijft de door gebruiker gefactureerde factuurdatum gehandhaafd.

 

 

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhouden vorm van rapporten, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, constructies, softwaremodellen, omschrijvingen, adviezen en dergelijke.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker

verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

 

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen tegenover de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, en ook vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende

betalingsverplichtingen tegenover de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrant ge), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de

wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale

beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de

beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

ARTIKEL 16: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen, inclusief betaling van de geleverde diensten tot dat moment.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

 

ARTIKEL 17: ANNULERING/ONTBINDING

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk als de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van al bestelde zaken, alsdan niet bewerkt- en of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
 4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 5. Door de wederpartij al betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 6. Annulering dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren.

 

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.